رائیکا دوستدار محیط زیست

رائیکا تلاش دارد الزامات مرتبط با حفظ محیط زیست را تا حد امکان در روشهای کاری خود لحاظ نماید. در این خصوص این فروشگاه آماده پذیرش پیشنهادات مشتریان و دوستداران محیط زیست جهت بهبود روشها و فرآیندها می باشد.